ການແຈ້ງເຕືອນມາດຕະຖານ

ການແຈ້ງເຕືອນແບບມາດຕະຖານແມ່ນລະບົບການຄ້າຫລາຍແບບແບບອັດຕະໂນມັດແລະເວລາຫລາຍແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ. ດ້ວຍການແຈ້ງເຕືອນແບບມາດຕະຖານສາມາດໃຊ້ອົງປະກອບຕ່າງໆຈາກເວລາແລະຕົວຊີ້ວັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເປີດການຄ້າ.
ມາດຕະຖານ Alert Alert ສະ ເໜີ ຄຸນລັກສະນະທັງ ໝົດ ຂອງ Standard Trader ແຕ່ວ່າການຄ້າຕ້ອງເປີດດ້ວຍຕົນເອງໂດຍໃຊ້ລະບົບ 'ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນ' ຂອງພວກເຮົາ.